GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI
23/01/2019 - 04:01:42 PM | 1084
Các khiếu nại liên quan đến sản phẩm của http://suaalphalipidchinhhang.vn/, khách hàng vui lòng liên hệ hỗ trợ qua số điện thoại 0903.873.827 – DS.NGUYỄN THẾ SỰ.

Bước 1: Tiếp nhận khiếu nại :

Các khiếu nại liên quan đến sản phẩm của http://suaalphalipidchinhhang.vn/, khách hàng  vui lòng liên hệ hỗ trợ qua số điện thoại 0903.873.827 – DS.NGUYỄN THẾ SỰ.

Bộ phận CSKH sẽ xác nhận về việc tiếp nhận yêu cầu khiếu nại trong vòng 24h kể từ thời điểm nhận được khiếu nại

Bước 2: Căn cứ trên yêu cầu khiếu nại, Bộ phận CSKH có nhiệm vụ kiểm tra, rà soát lại các thông tin khiếu nại và tổng hợp các thông tin phản hồi từ các Bộ phận, Phòng/Ban chuyên môn trong đơn vị v Bước 3: Bộ phận CSKH của http://suaalphalipidchinhhang.vn/ thông báo kết quả giải quyết khiếu nại cho Người khiếu nại

GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

SMS Chỉ đường